Sherie Investments Net

Privacy- en cookiebeleid

1. Algemeen

In dit Privacy- en cookiebeleid (dit "Beleid") wordt uiteengezet hoe Sherie Investments Net, gebruik maakt van informatie over natuurlijke personen ("Personen"). Tot deze Personen worden gerekend:

Sherie Investments Net hecht belang aan privacy en zal slechts informatie van geïdentificeerde of identificeerbare Personen ("Persoonsgegevens") gebruiken indien een dergelijk gebruik in overeenstemming is met dit Beleid. Dit Beleid is van toepassing op alle websites van Sherie Investments Net en alle interacties van Sherie Investments Net met Personen die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte ("EER").

2. De Persoonsgegevens die Sherie Investments Net gebruikt

Sherie Investments Net gebruikt de volgende Persoonsgegevens voor de volgende categorieën Personen:

 1. Potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers:
 1. Websitegebruikers:
 1. Zakelijke contacten met dienstverleners en leveranciers:
 1. Personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek:

3. Het gebruik van Persoonsgegevens door Sherie Investments Net

 1. Doeleinden en wettelijke grondslagen

Sherie Investments Net kan voor de volgende doeleinden en op de in onderstaande tabel uiteengezette rechtsgrondslagen gebruikmaken van Persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor Sherie Investments Net Persoonsgegevens gebruikt

Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens door

Sherie Investments Net

Om de geschiktheid te beoordelen en een advies voor een beleggingsstrategie op te stellen.

Hierbij wordt tevens voorzien in financiële analyse.

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

Sherie Investments Net kan voor dit doel ook Gezondheidsgegevens gebruiken indien de betrokken Personen daarmee hebben ingestemd.

Voor het verstrekken van diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is.

Daarnaast heeft Sherie Investments Net, indien een contract wordt gesloten waarbij een niet-betrokken Persoon partij is, een rechtmatig belang bij het gebruik van Persoonsgegevens van vertegenwoordigers van een dergelijke partij (d.w.z. bedrijfscontactgegevens, waaronder naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres).

Om identiteitscontroles uit te voeren

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om aan de AML-wetgeving te voldoen.

Voor het uitvoeren van controles op het gebied van sancties en witwassen van geld

Sherie Investments Net maakt gebruik van namen, geboortedata en adressen om toe te zien op de naleving van sancties en te screenen op het witwassen van geld en terrorismefinanciering teneinde eventuele informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om aan de AML-wetgeving te voldoen.

Om producten of diensten van externe leveranciers aan te bieden

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

Om telefoongesprekken op te nemen

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten van MiFID II en CDR 2017/565.

Voor direct marketing

Hierbij worden o.m. post en e-mails gestuurd naar Personen op lijsten die worden gehuurd van externe leveranciers. Onder direct marketing vallen ook de follow-up en de verzending van promotiemateriaal per e-mail, telefoon of post naar Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en actuele uitleg over financiële onderwerpen en vermogensbeheerdiensten.

Sherie Investments Net kan met instemming van de Personen op lijsten Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op deze Personen.

Sherie Investments Net kan met instemming van de betrokken Personen Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op Personen die Sherie Investments Net om informatiemateriaal en actuele uitleg hebben verzocht.

Voorts kan Sherie Investments Net Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op Personen die Sherie Investments Net of zijn dochterondernemingen (samen de "Fisher Group") voorheen om informatiemateriaal hebben verzocht, omdat Sherie Investments Net er rechtmatig belang bij heeft zijn activiteiten bij deze geïnteresseerde Personen bekend te maken.

Dit omvat ook contact opnemen met vertegenwoordigers (door gebruik te maken van hun bedrijfscontactgegevens, zoals naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres) van potentiële cliënten die geen natuurlijke personen zijn, omdat Sherie Investments Net er rechtmatig belang bij heeft zijn activiteiten bij deze potentiële cliënten die geen natuurlijke personen zijn bekend te maken.

Om de marketing te optimaliseren

Dit omvat het analyseren van bezoeken aan de website van Sherie Investments Net en het aantal kliks op de pagina's voor het aanvragen van informatiemateriaal. Het omvat ook het gebruik van cookies om online-advertenties van Sherie Investments Net te tonen aan personen die hier waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

Sherie Investments Net verzamelt of ontvangt via de cookies geen Persoonsgegevens, en dus ook geen IP-adressen. Indien Personen hun toestemming hiervoor geven, kan Sherie Investments Net hiervoor echter wel cookies gebruiken.

Om marktonderzoek te verrichten

In dit verband kan bij Personen worden geïnformeerd naar hun voorkeur ten aanzien van marketing, beleggen en dienstverlening.

Sherie Investments Net kan hiervoor met instemming van de betrokken Personen Persoonsgegevens gebruiken.

Om gegevensbestanden op te slaan

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken ter naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving voor financiële diensten (waaronder, maar niet uitsluitend, MiFID II, CDR 2017/565 en de wet- en regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Wetgeving voor financiële diensten"), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en lokale wetgeving ter uitvoering van de AVG en de AML-wetgeving alsmede andere geldende wet- en regelgeving (samen het "Geldend Recht").

Daarnaast kan Sherie Investments Net hierbij Persoonsgegevens langer dan de wettelijk voorgeschreven aanhoudperiode gebruiken omdat Sherie Investments Net er rechtmatig belang bij heeft gegevens voor de duur van de verjaringstermijn in bezit te houden zodat het zijn wettelijke rechten kan uitoefenen en verdedigen.

Om gegevens uit te wisselen met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties

Sherie Investments Net kan hiervoor ter inachtneming van het Geldend Recht Persoonsgegevens gebruiken.

Om de uit het Geldend Recht voortvloeiende verplichtingen van Sherie Investments Net na te komen

Sherie Investments Net kan hiervoor ter inachtneming van het Geldend Recht Persoonsgegevens gebruiken.

Om gegevens uit te wisselen met gerechtshoven en rechtbanken

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat Sherie Investments Net er rechtmatig belang bij heeft zijn wettelijke rechten uit te oefenen en te verdedigen.

Om interne medewerkers op te leiden

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het er rechtmatig belang bij heeft zijn medewerkers op te leiden zodat zij de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

Om relaties aan te gaan met dienstverleners en leveranciers

Dit omvat contact opnemen met zakenrelaties bij dienstverleners en leveranciers door gebruik te maken van hun bedrijfscontactgegevens zoals naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres.

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het een rechtmatig belang heeft bij het aangaan van relaties met dienstverleners en leveranciers.

Om te voorkomen dat met Personen contact wordt opgenomen

Sherie Investments Net kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het er rechtmatig belang bij heeft geen contact op te nemen met Personen die erom hebben verzocht dat er met hen geen contact zou worden opgenomen of met wie naar het oordeel van Sherie Investments Net geen contact moet worden opgenomen.

Wanneer Sherie Investments Net zich voor een bepaald doel in rechte beroept op zijn 'rechtmatig belang', voert het een 'afwegingstest' uit om de inachtneming van de rechten en belangen van Personen bij het gebruik van hun Persoonsgegevens veilig te stellen. Nadere informatie over deze afwegingstest is te verkrijgen bij de gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer) van Sherie Investments Net.

 1. Wanneer Personen nalaten Persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer Sherie Investments Net wettelijk verplicht is Persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer dit voorgeschreven is in een contract tussen Sherie Investments Net en een Persoon of op verzoek van een Persoon vóór het sluiten van een contract, en de betrokken Persoon deze gegevens niet verstrekt, is Sherie Investments Net mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet het het contract mogelijk annuleren. Ook wanneer een Persoon weigert gezondheidsgegevens voor de voormelde doeleinden te verstrekken, is Sherie Investments Net mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet het het contract mogelijk annuleren. Sherie Investments Net zal de betrokken Persoon hiervan in voorkomend geval in kennis stellen. Indien een Persoon om informatiemateriaal en actuele uitleg verzoekt, maar weigert om deze in ontvangst te nemen, kan Sherie Investments Net het verlangde niet verstrekken.

4. "Gevoelige Persoonsgegevens" en gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen

"Gevoelige Persoonsgegevens" zijn o.m. gegevens over raciale of etnische herkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap. Daartoe behoren ook genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend gebruikt worden om een Persoon te identificeren, gegevens over de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een Persoon.

Zoals hierboven vermeld, verzamelt en gebruikt Sherie Investments Net met instemming van de Persoon gezondheidsgegevens ter beoordeling van diens geschiktheid. Voorts verricht Fisher controles op sancties en witwaspraktijken ter naleving van de AML-wetgeving, waarbij informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht kan komen. Alle overige gevoelige Persoonsgegevens worden uitsluitend met instemming van de betrokken Persoon verzameld of gebruikt.

5. Uitwisseling van Persoonsgegevens door Sherie Investments Net

 1. Met wie wisselt Sherie Investments Net gegevens uit?

Sherie Investments Net verkoopt noch verhuurt Persoonsgegevens aan externe partijen.

 1. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen indien de gegevens worden overgedragen buiten de EER?

Wanneer Sherie Investments Net gegevens overdraagt aan FI, worden de gegevens van Personen overgedragen naar de Verenigde Staten, waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als in het land waarin de betrokken Persoon de gegevens heeft verstrekt. Om die reden zal Sherie Investments Net een dergelijke overdracht uitvoeren in overeenstemming met de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (de "Modelcontractbepalingen"). De Europese Commissie heeft bepaald dat de Modelcontractbepalingen voldoende afscherming bieden om de privacy van Personen en hun fundamentele rechten en vrijheden, waaronder de mogelijkheid om hun rechten uit te oefenen, te beschermen.

 1. Toestemming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen die Sherie Investments Net toestemming hebben gegeven om hun Persoonsgegevens te gebruiken, te allen tijde contact opnemen met Sherie Investments Net om kenbaar te maken dat zij deze toestemming intrekken en niet willen dat hun Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Daarbij dienen Personen:

7. De rechten van Personen

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens die in het bezit zijn van Sherie Investments Net.

De onder de toepasselijke wetgeving vallende rechten van Personen kunnen bestaan uit het recht op toegang tot de op hen betrekking hebbende Persoonsgegevens die door Sherie Investments Net worden verwerkt, het recht op correctie of wissing van die Persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van hun Persoonsgegevens en het recht op gegevensportabiliteit. Indien een Persoon Sherie Investments Net toestemming heeft verleend voor de verwerking van Persoonsgegevens, heeft de Persoon te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen consequenties voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die met zijn toestemming voorafgaand aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Personen hebben ook het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Sherie Investments Net. Wanneer Sherie Investments Net Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing-doeleinden, hebben de betrokken Personen het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook als de verwerking een profilering in het kader van direct marketing-activiteiten beoogt. Wanneer een Persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Sherie Investments Net de Persoonsgegevens van de betrokken Persoon niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Personen kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Sherie Investments Net met behulp van de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens. In alle gevallen dienen Personen ervoor te zorgen dat hun volledige naam en adres en/of e-mailadres in exact dezelfde vorm worden verstrekt als de oorspronkelijk aan Sherie Investments Net verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon. Personen die niet tevreden zijn met de manier waarop Sherie Investments Net het verzoek afhandelt, kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder van het land waarin zij woonachtig zijn.

8. Beveiliging

Sherie Investments Net hecht veel waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Sherie Investments Net passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Bij het verzamelen of doorgeven van gevoelige gegevens maakt Sherie Investments Net gebruik van encryptie.

Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatiecode dat wordt aangemaakt en gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt die gebruikmaakt van cookies. Met behulp van cookies kan een website onder andere informatie over de online activiteiten van gebruikers en het surfgedrag van gebruikers of hun computer (of ander apparaat) opslaan en oproepen. Ook kunnen cookies, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en het computergebruik van de gebruiker, worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun herkomst:

Cookies kunnen ook worden onderverdeeld op basis van hun levensduur:

Ten slotte kunnen cookies ook worden onderverdeeld op basis van hun functie. Sherie Investments Net maakt gebruik van de volgende types first- en third-party cookies:

 1. Functionality cookies

Sherie Investments Net maakt gebruik van functionality cookies om bij te houden of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere typen cookies op zijn/haar computer (of ander apparaat) en, indien de gebruiker toestemming heeft verleend, wanneer dit is gebeurd. Functionality cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Het toestaan van functionality cookies kan noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de volledige content van een website.

 1. Personaliseringscookies

Met behulp van personaliseringscookies kan een website bepaalde informatie onthouden die bepalend is voor de presentatie en het functioneren van de pagina's, zoals de taal waarin de website wordt weergegeven.

 1. Analytics cookies

Analytics cookies analyseren statistische gegevens over de websites van Sherie Investments Net en het surfgedrag van de gebruikers ervan, en stellen Sherie Investments Net in staat het aantal bezoekers van de website te bepalen en de interactie tussen gebruikers en de website in kaart te brengen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om de websites van Sherie Investments Net en de geboden producten of diensten te verbeteren.

 1. Behavioural cookies

Sherie Investments Net plaatst advertenties op diverse websites en maakt daarbij gebruik van externe bedrijven. Als een gebruiker een website van Sherie Investments Net bezoekt of op een advertentie van Sherie Investments Net klikt, worden behavioural cookies op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker geplaatst. Aan de hand van behavioural cookies kan Sherie Investments Net zijn digitale marketing beheren en optimaliseren (zoals banneradvertenties, pagina's met informatieve brochures, e-mailcampagnes, enz.). Behavioural cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, zodat aan gebruikers content kan worden aangeboden die beter aansluit op hun interesses. Ze passen de advertenties en de content die gebruikers op andere websites zien aan op grond van hun surfgedrag. Dit gedrag omvat ook de manier waarop gebruikers navigeren op de website van Sherie Investments Net en op andere websites die ze mogelijk bezoeken, en hoe gebruikers omgaan met advertenties op internet.

 

10. Hoe u cookies kunt beheren

Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren voor de websites van Sherie Investments Net beheren via een online tool voor cookievoorkeuren van Sherie Investments Net in de rubriek Privacy-opties.

Sommige browsers hebben een "Do Not Track"-instelling waarmee gebruikers een signaal kunnen sturen naar de websites die zij bezoeken om kenbaar te maken dat ze niet gevolgd willen worden. Het is mogelijk dat de websites van Sherie Investments Net niet reageren op dergelijke signalen.

11. Hoelang bewaart Sherie Investments Net gegevens?

Informatie over Personen die cliënt zijn van Sherie Investments Net (dat wil zeggen elke Persoon die een aanbeveling voor een beleggingsstrategie heeft ontvangen of van Sherie Investments Net zijn discretionair vermogensbeheerder heeft gemaakt) zal worden bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus tien jaar, zodat Sherie Investments Net zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving inzake financiële diensten kan nakomen, en zijn wettelijke rechten kan afdwingen of verdedigen. Om Sherie Investments Net in staat te stellen zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke AML-wetgeving na te komen, wordt informatie over identiteitscontroles en controles op sancties en witwaspraktijken bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus vijf jaar. Om Sherie Investments Net in staat te stellen zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving inzake financiële diensten na te komen, worden opnames van telefoongesprekken gedurende vijf jaar bewaard. Informatie over Personen wordt gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de datum waarop de Persoon toestemming gaf voor direct-marketingactiviteiten, of tot het moment waarop de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Wanneer een Persoon er echter mee instemt dat zijn gegevens door Sherie Investments Net worden bewaard om doorlopend informatie en inzichten van Sherie Investments Net te ontvangen (abonnement), worden zijn gegevens bewaard totdat hij zich afmeldt, tenzij hij hiertoe niet de gelegenheid heeft gekregen. In dat laatste geval wordt dergelijke informatie gedurende vijf jaar na de toestemming bewaard. In sommige gevallen kunnen dergelijke algemene bewaartermijnen worden verlengd met maximaal tien jaar voor Personen die zich in verder gevorderde besprekingen met Sherie Investments Net bevinden of regelmatig contact of bijeenkomsten met Sherie Investments Net over hun vermogensbeheerdiensten hebben gehad, tenzij deze Personen een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van hun gegevens indienen. Informatie die wordt verzameld om marktonderzoek te doen, wordt gedurende maximaal twee jaar na het betreffende onderzoek bewaard, tenzij de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Contactgegevens van leveranciers/dienstverleners en van Personen die voorkomen op lijsten van personen die niet willen worden benaderd (d.w.z. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden voor onbepaalde tijd bewaard.

12. Vragen en klachten

Personen die vragen hebben of een klacht willen indienen in verband met de praktijken van Sherie Investments Net op het gebied van gegevensbescherming, worden verzocht contact op te nemen met Sherie Investments Net met behulp van de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij van mening zijn dat Sherie Investments Net de regels op het gebied van gegevensbescherming heeft overtreden. Dergelijk klachten kunnen worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar de Persoon gewoonlijk woont en werkt of het land waar de overtreding volgens de Persoon heeft plaatsgevonden.

13. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Sherie Investments Net kan Persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken voor nieuw, niet-voorzien gebruik dat niet eerder in dit Beleid is beschreven, mits dit wettelijk is toegestaan. Als zijn praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens op enig moment in de toekomst veranderen, zal Sherie Investments Net de beleidswijzigingen publiceren en de betrokken Personen op de hoogte brengen van deze wijzigingen en de mogelijkheid bieden om zich "af te melden" of uit te schrijven voor dit nieuwe gebruik

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.